Dziennik budowy

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę jednym z kroków, jakie będziemy musieli podjąć, jest założenie dziennika budowy. Zgodnie z Art. 45. Ustawy Prawa Budowlanego dziennik budowy i tablica informacyjna są dokumentami urzędowymi. Dziennik budowy jest dowodem potwierdzającym wykonanie poszczególnych prac i etapów. Wszystko, co zostało w nim zapisane, musi być zgodne ze stanem faktycznym.

Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na budującym, jest uzupełnienie podstawowych informacji w dzienniku. Inwestor dokonuje wpisów zgodnych z § 6. Pkt. 2. Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę firmy wykonawcy, lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Dalsza część dziennika zwyczajowo jest wypełniana przez poszczególne osoby, odpowiedzialne za daną pracę czy etap lub przez kierownika budowy zgodnie z § 6. Pkt.3 Kolejne strony dziennika budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza się datą i podpisuje go osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Dziennik budowy, choć niepozorny jest bardzo ważnym dokumentem i warto dbać, by nie został zniszczony czy zagubiony. Jeśli osoby wypełniające go, potraktują sprawę z należytą pieczołowitością, unikniemy kłopotów przy odbiorze budynku.

Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. W praktyce chodzi o udokumentowanie, czy wszystko przebiegało zgodnie z projektem budowlanym, a jeśli pojawiły się jakieś odstępstwa, z czego one wynikały i czym były uzasadnione. Pozwoli to zweryfikować, czy na etapie budowy nie popełniono błędów, które mogłyby w jakiś sposób zaważyć na przyszłym bezpieczeństwie mieszkańców.

Rejestracja dziennika

Wygląd, a nawet format dziennika jest również ściśle określony przez prawo. Jak zostało to określone w rozporządzeniu: „ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia”. Inwestor może zwrócić się do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o udostępnienie dziennika budowy. Zamawiając projekt domu w renomowanym biurze projektowym, otrzymuje się zazwyczaj dziennik wraz z całą dokumentacją. Będzie on wymagał zarejestrowania w Starostwie Powiatowym. Należy pamiętać, że jego rejestracja nie jest jednoznaczna z rozpoczęciem budowy, ponieważ inwestor musi dodatkowo zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac objętych pozwoleniem na budowę, co najmniej 7 dni przed ich podjęciem.

Kto prowadzi dziennik

Do dokonywania wpisów w dzienniku upoważniony jest m.in. inwestor, kierownik budowy, inspektor budowlany.

Kto ma prowadzić dziennik, będzie już kwestią umowy między inwestorem a pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. W praktyce najwygodniej jest powierzyć to zadanie kierownikowi budowy, który posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Są jednak inwestorzy, którzy sami chcą dokonywać wpisów i mają do tego prawo, ponieważ rozporządzenie również ich do tego upoważnia. Wpisów mogą dokonywać różne osoby określone w rozporządzeniu. Nawet jeśli inwestor sam zapisuje pewne wydarzenia i okoliczności, musi się to odbywać w porozumieniu z kierownikiem budowy. Równocześnie jednak kierownik budowy ma obowiązek powiadomić inwestora o wpisie do dziennika dotyczącym wstrzymania prac budowlanych, na przykład z powodu wykonania ich niezgodnie z projektem. To kierownik ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dziennika, jak również za jego stan i właściwe przechowywanie na terenie budowy – wyjaśnia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury przyznaje prawo do dokonywania wpisów:

  • inwestorowi,
  • inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
  • projektantowi,
  • kierownikowi budowy,
  • kierownikowi robót budowlanych,
  • osobom wykonującym czynności geodezyjne na terenie budowy,
  • pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

Jak wynika z ostatniego punktu, wpisów więc mogą dokonywać takie osoby jak wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, inspektor pracy, państwowy inspektor sanitarny.

Dziennik powinien znajdować się na stałe na terenie budowy, tak, żeby upoważnione osoby wykonujące różne czynności na jej terenie, mogły w każdej chwili dokonać w nim wpisu.

UWAGA! Według rozporządzenia dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione. Należy ich dokonywać wyłącznie w specjalnie w tym celu wydzielonych rubrykach.

Niektóre wydarzenia będą wymagały szerszych protokołów sporządzanych na osobnych arkuszach. Mogą one dotyczyć wprowadzenia pewnych zmian w stosunku do projektu budowlanego, co będzie się wiązało z koniecznością szerszej argumentacji czy zaistnienia pewnych niespodziewanych okoliczności. W dzienniku budowy należy odnotować fakt sporządzenia takiego protokołu oraz jego dołączenia do dokumentacji.

Fakt zamknięcia dziennika budowy, a tym samym zakończenia prac, stwierdza wpisem kierownik budowy. Zostanie on włączony do dokumentacji budowlanej. Inwestor będzie zobowiązany dołączyć oryginał dziennika do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Więcej o zakończeniu budowy pisaliśmy w odrębnym artykule. Link zamieszczamy poniżej:

Zakończenie budowy

Redakcja Serwisu

Cześć, z tej strony Łukasz i Iwona, redakcja bloga 🙂 Jesteśmy pasjonatami nieruchomości, lubujemy się w wystrojach wnętrz i stylach architektonicznych. [Łukasz] jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii wnętrz. [Iwona] zajmuję się home stagingiem i aranżacją wnętrz. Jesteśmy również inwestorami, flipy nie są nam straszne, straszne remonty rónież nie. Mamy też ogród ROD 🙂 i kochamy rośliny. Na naszym portalu dzielimy się różną wiedzą, częściowo z naszego doświadczenia, częściowo z doświadczenia znajomych. Publikujemy również artykuły pisane przez ekspertów i zamieszczamy wpisy gościnne. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia, napisania, opublikowania to zapraszamy do kontaktu. Miejsce do publikacji zawsze się znajdzie 🙂