Gdzie usytuować studnię, szambo, oczyszczalnię – Przepisy

Kiedy planujemy rozmieszczenie domu na działce, musimy uwzględnić również lokalizację innych ważnych obiektów budowlanych, takich jak własna studnia głębinowa, szambo, oczyszczalnia ścieków i śmietnik. Prawo wyraźnie określa dopuszczalny sposób ich usytuowania oraz parametry, jakie powinny spełniać. W pierwszej kolejności musimy zatem zadbać o zgodność z przepisami.

Jeżeli nie mamy możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, będziemy musieli postarać się o indywidualne, własne ujęcie wody, a także zainstalować zbiornik bezodpływowy i przydomową oczyszczalnię ścieków. Wniosek o zgodę na takie instalacje składa się z reguły razem z pozwoleniem na budowę.

Zgodnie z artykułem 29 ustawy Prawo budowlane odwiert studni głębinowej wymaga pozwolenia na budowę bez względu na to, jaka jest jej wydajność. Nie wymaga go wykonywanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m³/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych, a także indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m³/h. Jednocześnie, zgodnie z artykułem 33 Prawa budowlanego, projekt zagospodarowania działki, będący częścią projektu budowlanego, składanego do pozwolenia na budowę, powinien już zawierać usytuowanie, obrys i układy projektowanych obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków. Występując więc o pozwolenie na budowę, musimy mieć zaplanowane usytuowanie wszystkich obiektów i świadomość, jaką powinniśmy zachować odległość studni od domu, szamba od studni, czy innych budynków znajdujących się na działce i od granicy działki.

Jak usytuować studnię zgodnie z przepisami?

O lokalizacji studni mówi Rozdział 6 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Gdy nasza działka nie ma dostępu do lokalnej sieci wodociągowej, musimy się postarać o własne ujęcie wody i wybudować studnię.

Odległość studni od granicy działki i budynków

Prawo wyraźnie określa jej odległości od innych obiektów. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinna wynosić 5 m od granicy działki, 7,5 m od osi rowu przydrożnego, 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń, 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód, 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

Wspólna studnia na granicy dwóch działek

Przepisy mówią, że dopuszcza się usytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także wspólnej studni na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obu posesjach wcześniej wymienionych odległości.

Konstrukcja studni i jej zabezpieczenie

Rozporządzenie określa również, jaka powinna być konstrukcja studni oraz jej zabezpieczenie. Jej obudowę należy wykonać z materiałów nieprzepuszczalnych, które nie wpłyną ujemnie na jakość wody. Należy również zadbać o odpowiednie uszczelnienie elementów obudowy. Naziemna obudowa studni kopanej powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem. Studnia głębinowa wyposażona w urządzenie pompowe musi być wysoka na co najmniej 0,2 m. Teren otaczający instalację w pasie co najmniej 1 m powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. Bez względu na to ile metrów ma studnia głębinowa, wykończenie i zabezpieczenie jej jest obwarowane konkretnymi przepisami.

Jak usytuować szambo i oczyszczalnię

Na działce, która nie ma możliwości i w najbliższym czasie nie będzie miała, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się możliwość budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe.

Odległość szamba, jego pokryw i wylotów wentylacji powinna wynosić, w przypadku domu jednorodzinnego, co najmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych budynku oraz 2 m od granicy sąsiedniej działki lub drogi. Szamba mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, a nawet zaraz przy niej, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej i są zachowane wymagane odległości od okien, drzwi i studni. Maksymalna odległość szamba od domu nie jest wyszczególniona w przepisach, ale nie może być zbyt duża, gdyż zmniejszy to jej skuteczność.

Decyzję o zmianie tych odległości może jednak podjąć wyłącznie właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Natomiast przepływowe, szczelne osadniki, które stanowią część instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, można zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, o ile wyprowadzi się ich odpowietrzenie przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w budynkach. Ważne jest, aby zachować odpowiednią odległość od studni – własnej – tych na sąsiednich działkach. Musi ona wynosić co najmniej 30 m.

Dodatkowe informacje na temat szamba znajduje się w poniższym artykule:

Jak usytuować szambo, przydomową oczyszczalnię i zbiornik na deszczówkę?

Lokalizację szamba i oczyszczalni reguluje rozdział 7 Rozporządzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie wygospodarować miejsce na śmieci?

Rozporządzenie reguluje również, w Rozdziale 4, kwestię lokalizacji pojemników na odpady stałe. Każda posesja powinna mieć wydzielone miejsce na czasowe gromadzenie odpadów, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, co w świetle nowych przepisów dotyczących wywozu śmieci będzie szczególnie istotne. Mogą to być zadaszone osłony lub pomieszczenia z pełnymi ścianami, lub utwardzone place do stawiania kontenerów. Trzeba je tak zlokalizować, aby zapewnić śmieciarkom dogodny dojazd. Odległość wydzielonych miejsc na pojemniki i kontenery powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Chyba że osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na sąsiadującej posesji, wtedy zachowanie odległości od jej granicy nie jest konieczne.

Redakcja Serwisu

Cześć, z tej strony Łukasz i Iwona, redakcja bloga 🙂 Jesteśmy pasjonatami nieruchomości, lubujemy się w wystrojach wnętrz i stylach architektonicznych. [Łukasz] jestem fotografem, specjalizuję się w fotografii wnętrz. [Iwona] zajmuję się home stagingiem i aranżacją wnętrz. Jesteśmy również inwestorami, flipy nie są nam straszne, straszne remonty rónież nie. Mamy też ogród ROD 🙂 i kochamy rośliny. Na naszym portalu dzielimy się różną wiedzą, częściowo z naszego doświadczenia, częściowo z doświadczenia znajomych. Publikujemy również artykuły pisane przez ekspertów i zamieszczamy wpisy gościnne. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia, napisania, opublikowania to zapraszamy do kontaktu. Miejsce do publikacji zawsze się znajdzie 🙂