Dokumenty składane z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Co to jest pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna umożliwiająca rozpoczęcie prac budowalnych. Wydawana jest na podstawie kompletu dokumentów złożonego przez inwestora we właściwym urzędzie powiatowym (w wydziale architektury i budownictwa). Sprawdź jakie dokumenty do pozwolenia na budowę musisz dołączyć do wniosku.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dokumenty:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego razem z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana (jeżeli została wydana np. z powodu braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwych izb samorządów zawodowych; aktualne na dzień sporządzenia projektu,
  • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi (dołączone do projektu budowlanego),
  • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego budynku przygotowaną przez projektanta i dołączoną do projektu budowlanego,
  • oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • specjalistyczne opinie dotyczące projektów budowlanych, które zawierają nowe, niesprawdzone rozwiązania techniczne i niemające odpowiedników w przepisach prawa i Polskich Normach lub obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników,
  • znaki opłaty skarbowej.

Kompletowanie potrzebnych dokumentów do pozwolenia na budowę, w tym uzgodnienia dotyczące dostaw mediów, wprowadzenie indywidualnych zmian do projektu gotowego oraz adaptację projektu najlepiej powierzyć doświadczonemu specjaliście, który doskonale orientuje się w obowiązujących procedurach, dokładnie wie, co jest potrzebne do pozwolenia na budowę, zna miejscowych urzędników i specyficzne wymagania lokalnych wydziałów architektury i budownictwa. Pomoc takiego fachowca pozwala uzyskać pozwolenie na budowlane bez zbędnej zwłoki.